Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Duyls Bos 2019-2021

Duyls Bos: een natuur- en cultuurhistorisch centrum

Voorwoord
Voor je ligt het eerste beleidsplan van Stichting Duyls Bos. Een natuur- en cultuurhistorisch centrum in de weidse polder Den Duyl tussen Almkerk en Dussen.

De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 18-12-2018 en gevestigd te Almkerk. Naast een vijfkoppig bestuur zijn zo’n vijftien vrijwilligers actief in het Duyls Bos.

Dit beleidsplan loopt tot 31-12-2021.

Dit beleidsplan geeft inzicht in:

 • Ontstaan
 • Missie en visie
 • Ambities
 • De manier waarop de stichting middelen werft
 • Het vermogen van de stichting
 • Het functioneren van het bestuur

Ontstaan

In 1977 kocht de familie Van Mersbergen het perceel F-237, het bos aan de Duylweg te Almkerk, een weiland met populieren, gepoot in 1953. Dit cultuurbos ten behoeve van de klompenfabricage heeft in ruim 40 jaren een forse gedaanteverwisseling ondergaan en is veranderd in een gemengd bos. Een deel van de populieren is gerooid en vervangen door inheemse bomen, onderbeplantingen, en een struik- en kruidenlaag. Zo is een meer duurzaam bos ontstaan met veel soorten, in verschillende leeftijden. Het houdt de natuur in ere, en heeft in landschappelijk en recreatief opzicht z’n charmes.

Verder zijn houtwallen, waterpartijen, dierenweitjes, een griendje, een elzenbroekbos, boomgaard, moes-, sier- en vlindertuinen aangelegd. Later werd van Staatsbosbeheheer perceel F-240 overgenomen. Deze Hillse Kade, lopend van het bos naar de Midgraaf, is één van de laatste historische kaden uit de streek en was voor de ruilverkaveling de toegangsweg.

De afgelopen tien jaar is het terrein op cultureel gebied uitgebreid met een museumhuisje, een oude werkplaats, een veldkapel, een ‘boerenhoek’ en een arboretum met 45 soorten bomen. Sinds die tijd worden in het Pinksterweekend open dagen gehouden met ambachten en tentoonstellingen. De open dagen trekken veel publiek. Het Duyls Bos is eveneens regelmatig open tijdens Open Monumentendag in het tweede weekend van september.

In 2014 is een deel van de Ecologische Verbindings Zone (EVZ) aangelegd tussen de natuurgebieden Kornse Boezem en het Pompveld, het Duyls Bos is hier een onderdeel van. Aan weerszijden zijn bosjes aangeplant en aan de zuidzijde is ten behoeven van de modderkruiper en bittervoorn een plas- en drasgebied aangelegd.

Begrippen: kleinschalig, biologisch, duurzaam, diversiteit, kringloop.

Missie en visie

Stichting Duyls Bos is opgericht met als doel het in stand houden en verder ontwikkelen van het centrum Duyls Bos als natuurhistorisch erfgoed .

De stichting wil dit bereiken door:

 • Het beheren van cultuurhistorisch elementen, inclusief oude ambachten
 • Het in stand houden van eetbaar erfgoed
 • Het beheren van tuinen waarin bezoekers inspiratie kunnen opdoen voor de aanleg van natuurlijke tuinen
 • Het vergroten van kennis van natuurlijke kringlopen door voorlichting en natuur- en milieueducatie.
 • Het ecologisch natuur beheer, met speciale aandacht voor vogels, bijen, vlinders en andere bedreigde diersoorten
 • Het creëren van een groene ontmoetingsplek voor natuur- en erfgoedliefhebbers die zich inzetten voor behoud van natuur en cultureel erfgoed in de streek

Ambities

Sinds 1 januari 2019 huurt Stichting Duyls Bos de percelen F-236 en F-239 van Staatsbosbeheer. Hier worden nieuwe projecten opgezet.

Op het noordelijk perceel komt een veld oude cultuurgewassen, klein fruit, grootfruit van oude appelrassen en een compostmakerij. Op het zuidelijk perceel worden kruiden-, bijen- en vlindertuinen ingezaaid en een imkerij opgezet. Een 4-tal slootgedeelten, over een totale lengte van 630 meter, wordt aangepast tot ecologische sloten, met verbreding/verdieping en schuine taluds. Dit biedt tevens meer waterberging. Het overige terrein wordt kruidenrijk grasland.

Bij het ecologisch beheer wordt speciaal aandacht besteed aan vogels, bijen en vlinders en andere bedreigde diersoorten. De EVZ langs de Duijlweg en het plasgebied worden beheerd door de natuurvereniging Altenatuur. De Stichting Duyls Bos gaat de vier percelen beheren, maar visueel is het één gebied.

De manier waarop de stichting middelen werft

Voor het realiseren van deze projecten is de stichting afhankelijk van subsidies en sponsoren. Vanaf de presentatie van de stichting, omstreeks Hemelvaart – Pinksteren 2019, wil de stichting ‘vrienden’ en sponsoren werven voor het verkrijgen van financiële middelen voor het realiseren van de doelstellingen. Vrienden en sponsoren worden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting.

Het vermogen van de stichting

Het bestuur beheert het vermogen van de stichting. De bestuurders krijgen geen vergoeding voor dit beheer. Wel kan een vergoeding worden gegeven voor onkosten die zij hebben gemaakt voor de uitoefening van hun functie. Het bestuur zal het vermogen aanwenden om de doelstellingen van de stichting te bereiken en in stand te houden.

Het functioneren van het bestuur

Het bestuur zal minimaal vier maal per jaar bijeenkomen.

Op de website van Stichting Duyls Bos wordt het jaarverslag gepubliceerd.